Polygon Most

Bezpečná jízda Vám může zachránit život!


Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
provozovatele školicího střediska pro školení bezpečné jízdy
Platnost od 10. 2. 2019

Obchodní společnost AUTODROM MOST a.s., která je provozovatelem školicího střediska bezpečné jízdy dle § 52e zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je plně oprávněna poskytovat služby vedoucích k zajištění Školení bezpečné jízdy pro řidiče, kteří mají v registru zaznamenány body za jednání zařazené do bodového hodnocení porušení povinností podle zvláštního právního předpisu (dále jen školení).

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi dodavatelem a objednatelem, který vzniká okamžikem registrace účastníka.

I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást závazné písemné objednávky a dodavatelem; každý objednatel je povinen se s obchodními podmínkami seznámit.

1.2. Vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě podané přihlášky objednatelem na školení bezpeční jízdy s následným odpočtem trestných bodů z karty řidiče. Podáním přihlášky se rozumí doručení originálu nebo kopie výpisu bodového hodnocení osoby doplněné o osobní údaje žadatele (jméno, příjmení, rodné číslo, číslo řidičského průkazu,
e-mail, telefon a podpis) a preferovaný termín školení do Polygonu Most dodavateli.

II.  PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Dodavatel se zavazuje k poskytnutí školení, tak jak je definováno v § 52i zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k
řízení motorových vozidel a § 16 a násl. prováděcí vyhlášky č. 156/2008 Sb.,
o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

III.  TERMÍN ŠKOLENÍ

3.1. Objednavatel je povinen zúčastnit se školení dle předem smluveného termínu, který je objednateli potvrzen e-mailem po splnění všech stanovených podmínek pro přijetí na školení. 

3.2. Neuskuteční-li se objednavatelem objednaný termín školení z důvodů na straně objednatele, dodavateli vzniká právo na zaplacení storno poplatků za podmínek uvedených dle čl. V. odst. 5.3.

3.3. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu termínů z organizačních nebo provozních důvodů. 

IV.  CENA

4.1. Ceny školení jsou stanoveny Ceníkem školení bezpečné jízdy, který je zveřejněn na www.odpocetbodu.cz. Pro získání sezónní slevy je nutné, aby příslušná částka za školení byla připsána na účet dodavatele v termínech uvedených v ceníku.

4.2. Objednatel je povinen uhradit cenu za objednané služby dle pravidel uvedených na www.odpocetbodu.cz a v těchto obchodních podmínkách.

V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel je povinen na základě závazné objednávky uhradit cenu školení.

5.2. Cena školení se hradí předem, po předchozí dohodě s dodavatelem, a to bankovním převodem na účet dodavatele; poštovní složenkou, případně v hotovosti na recepci areálu Centra bezpečné jízdy.

5.3. Storno poplatky:

·       Zrušení školení objednatelem 0 – 14 dní před objednaným termínem, je dodavatel oprávněn vyžadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100 % ceny objednaných služeb.

·       Zrušení školení ve lhůtě 15 – 20 dní před objednaným termínem, činí storno poplatek 75 % ceny z objednaných služeb.

·       Zrušení školení ve lhůtě 22 – 30 dní před objednaným termínem, činí storno poplatek 50 % ceny z objednaných služeb.

·       Zrušení školení ve lhůtě 31 – 40 dní před objednaným termínem, činí storno poplatek 25 % ceny z objednaných služeb.

·       Za zrušení školení ve lhůtě delší než 40 dní a před přidělením termínu školení bude dodavatelem účtován administrativní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Zbylá část ceny, po odečtení storno poplatku, je vrácena objednateli na základě písemné žádosti zaslané poštou nebo předané osobně s uvedením mimo jiného jména, příjmení, rodného čísla, adresy a čísla účtu, na který má být vrácená částka zaslána.

5.4. Objednatel je srozuměn s tím, že pokud podle právního předpisu (viz §123e odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů) mu bude ke dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů nebo získá-li jediný přestupek ohodnocený 6 a více body za jeden přestupek, nemůže mu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provést záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů.

5.5. V případě úhrady sezónní ceny za školení (cena se slevou) a neúčasti v odpovídajícím období, je nutné pro absolvování v termínech mimo sezónních slev, doplatit rozdíl mezi sezónní a plnou cenou.

5.6. V případě uhrazení plné ceny za školení, vzniká možnost absolvovat školení v termínech vypsaných v průběhu celého roku. V případě, že bude zvolen termín konání v době sezónních slev, nebude rozdíl vrácen.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Společnost AUTODROM Most a.s. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a v souladu nařízením evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

VII.  PODMÍNKY ÚČASTI

7.1. Objednatel se zavazuje, že se školení zúčastní s vozidlem, které splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (viz zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) a nese veškerou odpovědnost za nesplnění těchto podmínek.

7.2. Účastník je povinen na vyzvání kdykoli v průběhu školení předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), řidičský průkaz, případně osvědčení o technickém stavu vozidla, se kterým se školení účastní.

7.3. Účastník musí před zahájením školení i po celou jeho dobu být způsobilý k řízení vozidla (viz § 3 zákona č. 361/2000 Sb.).

7.4. V objednávce musí objednatel uvést všechny zvláštní úpravy nebo vybavení vozidla, které jsou sice schváleny, ale mohly by způsobit škodu na majetku nebo zdraví.

7.5. Účastníci mají zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové a obrazové záznamy z průběhu školení.

7.6. Každý účastník je povinen dbát pokynů instruktorů a zaměstnanců střediska bezpečné jízdy.

7.7. Objednatel se seznámil s podrobnými informacemi (postupem přihlášení, průběhem a ukončení školení na www.odpocetbodu.cz.

VIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pro provoz ve středisku bezpečné jízdy platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění.

8.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

8.3. Závažné porušení obchodních podmínek může mít za následek vyloučení účastníka ze školení.

 

V Mostě dne 10. 2. 2019

Schválil: Ing. Ivo Diviš, výkonný ředitelAutodrom Mostwww.odpocetbodu.cz